PRIVACYVERKLARING
Italiaans wetsbesluit 196/2003 Wet met betrekking tot bescherming van persoonlijke gegevens
 
Welkom op onze website www.benefeet.geox.com ("Website"). Wij verzoeken je om onze Privacyverklaring aandachtig door te lezen. Deze is zowel van toepassing wanneer je de website bezoekt en alleen door de site navigeert, als wanneer je accepteert om je te registreren voor Benefeet en toegang krijgt tot de gereserveerde services.
Geox S.p.A., Via Feltrina Centro 16, 31044 Biadene di Montebelluna - Treviso (Italië) - Isc. Reg. Imp. (TV), C.F. en btw-nr. IT03348440268, Cap. Soc. Euro 25.920.733,10 I.V. (hierna genoemd “Geox”) en Geox Retail S.r.l. con socio unico (eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid), Via Feltrina Centro 16, 31044 Biadene di Montebelluna - Treviso (Italië) - Isc. Reg. Imp. Di Treviso, C.F. en btw-nr. IT05563231009 (hierna genoemd "Geox Retail") zijn mede-eigenaars van de verwerking van je persoonlijke gegevens, die verzameld en verwerkt worden via de Website (hierna samen genoemd "Geox en Geox Retail").
 
1. ONZE PRIVACYVERKLARING
Iedereen heeft recht op de bescherming van zijn of haar persoonlijke gegevens. Geox en Geox Retail respecteren het recht van de gebruikers van de Website (hierna genoemd de “Gebruikers”) om geïnformeerd te worden met betrekking tot de verzameling en de verdere verwerking van hun persoonlijke gegevens. In de verwerking van de gegevens waaruit direct of indirect je identiteit kan worden opgemaakt, streven wij naar het hanteren van een principe van strikte noodzaak. Om deze reden hebben wij de Website zodanig geconfigureerd, dat het gebruik van je persoonlijke gegevens tot een minimum beperkt wordt, en op zodanige wijze dat de verwerking van je gegevens uitgesloten wordt als de nagestreefde doelen in de betreffende gevallen gerealiseerd kunnen worden door middel van het gebruik van anonieme gegevens (zoals bijvoorbeeld in statistisch onderzoek dat gericht is op het verbeteren van de services) of op andere manieren, die het mogelijk maken om de betreffende persoon alleen te identificeren als dit nodig is of op verzoek van de autoriteiten en de politie (zoals bijvoorbeeld bij gegevens die betrekking hebben op je verkeer en verblijf op de website of op je IP-adres).
De beslissingen wat betreft het doel, de methoden van verwerking je persoonlijke gegevens en de gebruikte instrumenten, inclusief het veiligheidsprofiel, vallen onder de bevoegdheid van Geox en Geox Retail in hun hoedanigheid van mede-eigenaars van de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruikers van de Website krachtens het Italiaanse wetsbesluit van 30 juni 2003, nr. 196 (hierna genoemd de “Italiaanse Wet op de privacy”) .
Deze Privacyverklaring geeft alle nuttige informatie om te begrijpen hoe wij de gegevens van de Gebruikers verzamelen en gebruiken. Voor alle andere informatie over onze Privacyverklaring kun je een verzoek richten aan het e-mailadres privacy@geox.com of aan Geox en Geox Retail, op het hierboven genoemde adres van de hoofdvestiging.
 
2. WIE BEHANDELT JE PERSOONLIJKE GEGEVENS
Geox en Geox Retail zijn Mede-eigenaars van de verwerking van de persoonlijke gegevens van de Gebruikers krachtens art. 4, lett. f) en 28 van de Italiaanse Wet op de privacy; zij beslissen in samenspraak over het doel en de methoden van verwerking van de gegevens en over de te gebruiken instrumenten, tevens voor wat betreft het veiligheidsprofiel.
Vanwege uitsluitend organisatorische en functionele vereisten hebben wij, krachtens art. 29 van de Italiaanse Wet op de privacy, enkele externe Verantwoordelijke personen aangesteld en benoemd voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de Gebruikers, die de taak hebben om er toezicht op te houden dat de verwerking strikt gelieerd en gerelateerd is aan de prestaties van de services op de Website, inclusief de aanmelding voor het klantenprogramma Benefeet.
Deze Verantwoordelijke personen zijn uitgekozen omdat ze aantoonbare ervaring, bekwaamheid en betrouwbaarheid bezitten en omdat ze voldoende garantie bieden voor volledige naleving van de geldende voorschriften met betrekking tot persoonlijke gegevens, daaronder begrepen het veiligheidsprofiel van de gegevens.
De Verantwoordelijke personen voeren de verwerking van de persoonlijke gegevens van de Gebruikers uit volgens de instructies van Geox en Geox Retail.
Wij controleren regelmatig of de Verantwoordelijke personen de aan hen toevertrouwde taken naar behoren uitvoeren en dat ze voldoende garantie blijven bieden voor volledige naleving van de voorschriften met betrekking tot persoonlijke gegevens.
Voor de volledige lijst met Verantwoordelijke personen die je gegevens verwerken, nodigen we je uit om contact op te nemen met Geox en Geox Retail via het hierboven vermelde adres van de hoofdvestiging, of een e-mail te sturen aan privacy@geox.com.
 
Geox en Geox Retail hebben daarnaast, krachtens art. 30 van de Italiaanse Wet op de privacy, schriftelijk de personen aangewezen die belast zijn met de verwerking van de persoonlijke gegevens van de Gebruikers, in het bijzonder van de Gebruikers van Benefeet, in de persoon van medewerkers van de Marketing-directies. Deze medewerkers voeren de verwerking van de aan hen toevertrouwde gegevens uit volgens de instructies van en onder toezicht van de Verantwoordelijke personen.
 
3. HOE EN MET WELK DOEL WORDEN JE PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKT
Je persoonlijke gegevens worden door Geox en Geox Retail verzameld en verwerkt voor doelen die strikt gelieerd zijn aan het gebruik van de Website en de bijbehorende services en in het bijzonder om (i) je de mogelijkheid te bieden om je aan te melden voor het klantenprogramma “Benefeet” en (ii) om het gebruik en de correcte functionering van de Website te bewaken.
Wij benadrukken dat wanneer je besluit om deel te nemen aan Benefeet, je een speciaal informatiebericht zult krijgen over de verwerking van je persoonlijke gegevens in relatie tot het klantenprogramma, met de mogelijkheid om eventuele toestemmingen te verlenen voor de verwerking die je grootste interesse heeft.
Je persoonlijke gegevens worden voornamelijk in elektronische vorm beheerd, en in enkele gevallen ook op papier. Je persoonlijke gegevens zullen worden bewaard in de vorm die je identificatie mogelijk maakt gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld en vervolgens verwerkt zijn, en in ieder geval binnen de grenzen van de wet: daarna zullen je gegevens vernietigd worden.
Als je besluit om deel te nemen aan Benefeet, dan verzoeken wij je, om te garanderen dat je persoonlijke gegevens altijd correct en up-to-date zijn en in ieder geval relevant en volledig, je persoonlijke omgeving op de website te openen en je gegevens te actualiseren.
 
4. WAT GEBEURT ER ALS JE GEEN TOESTEMMING GEEFT VOOR HET GEBRUIK VAN JE PERSOONLIJKE GEGEVENS
Het verstrekken van je persoonlijke gegevens door middel van het invullen van de formulieren op de Website is facultatief. Het niet invullen van deze gegevens kan echter met zich meebrengen dat je geen toegang hebt tot specifieke services en niet kunt krijgen waarom je eventueel verzocht hebt (bijvoorbeeld doorgaan met je aanmelding bij Benefeet): het niet leveren van de gegevens waarom verzocht wordt, kan afhankelijk van de situatie een verhindering vormen voor de aanmelding bij de services op de Website.
Per geval en waar nodig zullen wij aangeven welke persoonlijke gegevens verplicht of facultatief zijn,
en zullen wij het symbool (*) gebruiken om aan te geven welke gegevens verplicht ofwel noodzakelijk zijn om in te vullen.
Wij wijzen erop dat het niet invullen van persoonlijke gegevens die aangegeven zijn als “facultatief” geen enkele consequentie heeft, behalve indien anderszins vermeld in het informatiebericht tijdens de gegevensverzamelingsfase.
 
5. AAN WIE COMMUNICEREN WE JE PERSOONLIJKE GEGEVENS
De persoonlijke gegevens kunnen ter beschikking worden gesteld aan derden die namens TLG en Geox specifieke diensten uitvoeren, als Verantwoordelijke personen voor de verwerking, of worden gecommuniceerd aan andere ontvangers van de door TLG en Geox verzamelde gegevens - waarvan de volledige namen nog gespecificeerd zullen worden -, die de gegevens op autonome wijze verwerken, uitsluitend voor het ten uitvoer brengen van het koopcontract van producten op www.geox.com en alleen als een dergelijk doel niet in strijd is met de doeleinden waarvoor je gegevens verzameld en vervolgens verwerkt zijn, volgens de geldende wetgeving.
De gegevens zullen niet worden gecommuniceerd, afgestaan of anderszins worden overgedragen aan derden, zonder dat de gebruikers vooraf op de hoogte zijn gebracht, en met hun toestemming als dit wettelijk vereist is.
De gegevens zullen niet worden gecommuniceerd aan of verspreid onder derden, anders dan binnen de grenzen en op de voorwaarden die uitdrukkelijk vermeld zijn in de informatieberichten die aan de Gebruiker worden gestuurd en waarvoor de toestemming van de Gebruiker vereist is, indien nodig.
In het bijzonder kunnen je gegevens worden doorgegeven aan de politie of aan de rechterlijke macht, in overeenstemming met de wetgeving en op formeel verzoek van dergelijke instanties.
 
Bovendien kunnen je gegevens worden doorgegeven aan derden, die door Geox en Geox Retail zijn benoemd als externe Verantwoordelijke personen voor de verwerking volgens art. 29 van de Italiaanse Wet op de privacy, die belast zijn met het beheer van de Website en van onze IT-systemen.
Je kunt op elk gewenst moment een actuele lijst van de personen die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking verkrijgen door een brief te sturen aan Geox en Geox Retail via het hierboven vermelde adres van de hoofdvestiging.
Je persoonlijke gegevens worden niet overgedragen aan het buitenland via landen die buiten de Europese Unie liggen.
 
 
 
6. HOE VERZAMELEN WE JE GEGEVENS
Geox en Geox Retail verzamelen persoonlijke gegevens en andere informatie van de Gebruikers in het kader van processen en services die geleverd worden door de Website. Deze gegevens worden door Geox en Geox Retail verwerkt binnen de grenzen en doelen die uiteengezet zijn in paragraaf 3 en worden in ieder geval toegelicht in het informatiebericht aan de gebruiker op het moment van de gegevensverzameling.
Wat betreft het verzamelen van persoonlijke gegevens door middel van cookies verwijzen wij naar de informatie in paragraaf 8.
 
7. VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Wij hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om de risico's van verlies van de gegevens, ook onbedoeld, van onbevoegde toegang of van niet-toegestane verwerking of verwerking die niet conform de doeleinden van de gegevensverzameling is die vermeld zijn in onze Privacyverklaring, tot een minimum te beperken. Geox en Geox Retail kunnen echter geen absolute garantie geven aan de Gebruikers dat de genomen maatregelen voor de beveiliging van de Website en voor de verzending van de gegevens en informatie elk risico van onbevoegde toegang of verspreiding van de gegevens uitsluiten.
Wij adviseren om ervoor te zorgen dat je computer voorzien is van adequate software voor de bescherming van gegevensoverdracht via internet, zowel voor inkomende als uitgaande gegevens (zoals bijgewerkte antivirusprogramma's) en dat je internetprovider geschikte maatregelen heeft genomen voor de beveiliging van gegevensoverdracht via internet (zoals firewalls en antispamfilters).
 
 
8. COOKIES
De Website gebruikt automatische systemen voor gegevensverzameling, zoals de zgn. “Cookies”: het gaat hierbij om bestandjes die door de server van de website naar de browser van de Gebruiker (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome enz.) worden verzonden en die worden opgeslagen op de harde schijf van de computer van de Gebruiker als deze de Website bezoekt.
Via cookies kan de Website de pc van de Gebruiker identificeren, via de informatie die daarin is opgeslagen, telkens wanneer de Gebruiker opnieuw de Website bezoekt via die pc.
Door het gebruik van cookies kan de Gebruiker makkelijker navigeren binnen de Website.
Cookies verzamelen geen informatie waarmee de Gebruiker direct geïdentificeerd kan worden. Geox en Geox Retail kunnen via cookies geen persoonlijke gegevens achterhalen waarmee de gebruiker direct geïdentificeerd kan worden (bv. naam, achternaam) als deze gegevens niet rechtstreeks verstrekt zijn door de Gebruiker.
De cookies worden uitgezet door onze server en niemand kan bij de informatie hierin komen. Als een cookie is opgeslagen op de computer, kan deze alleen gelezen worden door de website die de cookie gecreëerd heeft (in ons geval door www.benefeet.geox.com).
Cookies kunnen "sessiecookies" zijn (als ze uitsluitend opgeslagen worden voor de duur van de navigatiesessie op de Website en verwijderd worden als de browser afgesloten wordt) of “permanente cookies” zijn (deze worden langere tijd opgeslagen, tot ze verlopen of tot de Gebruiker ze verwijdert).
 
8.1 Welke soorten cookies gebruikt www.benefeet.geox.com
Technische cookies
De Website gebruikt technische cookies Dit zijn cookies die gebruikt worden om een betere navigatie op de Website mogelijk te maken of die strikt noodzakelijk zijn om de services van de Website te leveren. Wij gebruiken bijvoorbeeld cookies om de door de gebruiker ingevulde gegevens in formulieren op de Website te onthouden (zgn. user input cookies), om de gebruiker te herkennen nadat deze zich heeft aangemeld op de Website (zgn. cookies voor authenticatie), om de voorkeuren van de gebruiker in de keuze van services te onthouden enz.
Voor deze cookies is geen uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de gebruiker nodig omdat ze strikt noodzakelijk zijn voor het leveren van de service van de website (art. 122, alinea 1, van de Italiaanse Wet op de privacy).
In het bijzonder gebruikt de Website de volgende technische cookies:
 
TECHNISCHE COOKIES
Identificerende code van de cookie
Kenmerken en doelen van de cookie
SESS[32 willekeurige letters]
Deze cookie wordt gebruikt om toegang te verlenen tot de beschermde omgevingen van de website, zonder dat de gebruiker zich opnieuw hoeft aan te melden. De cookie is 24 dagen geldig. De verzamelde informatie wordt niet gecommuniceerd of afgestaan aan derden. De cookie houdt niet bij welke websites bezocht worden door de gebruikers (buiten www.benefeet.geox.com).
has_js
Deze cookie dient om te bepalen en op te slaan of de browser van de gebruiker JavaScript ondersteunt. De cookie wordt automatisch verwijderd bij het afsluiten van de browser. De verzamelde informatie wordt niet gecommuniceerd of afgestaan aan derden.
 
Profileringscookies
De Website gebruikt uitsluitend profileringscookies van andere sites (met name Google Analytics). Dit zijn cookies die als doel hebben een profiel van de Gebruiker te creëren en diens voorkeuren te begrijpen, en tevens om de inhoud van de Website te verbeteren.
Voor het gebruik van deze cookies is geïnformeerde en uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker nodig (art. 122, alinea 1, van de Italiaanse Wet op de privacy). De Gebruiker, die de homepage (of een andere pagina) opent, waarbij de banner met informatie over het gebruik van cookies verschijnt, geeft als hij of zij doorgaat met navigeren (bijvoorbeeld door op de webpagina van de site of op een link in de banner te klikken) specifiek toestemming voor het gebruik van cookies. Het instellen van de eigen internetbrowser (bv. Explorer, Firefox, Chrome) op het accepteren van het gebruik van cookies door de gebruiker wordt eveneens als een geldige toestemming beschouwd (art. 122, alinea 2 van de Italiaanse Wet op de privacy).
Wij wijzen je erop dat je toestemming alleen gevraagd zal worden bij je eerste bezoek aan de Website: daarna onthouden wij door middel van een technische cookie je toestemming, zodat je direct naar de pagina's van de website kunt gaan (dat neemt niet weg dat je het recht hebt om de cookies op elk gewenst moment in of uit te schakelen of te verwijderen (zie punt 8.2): in dat geval zal de Website opnieuw om je toestemming vragen wanneer je deze weer opent).
Er worden geen andere profileringsinstrumenten gebruikt op deze website (bv. spyware).
 
8.2 Informatie over de cookies die vrijgegeven worden door de Website:
Wat betreft de gebruikte cookies op de Website geven wij de volgende informatie:
1) De domeinnaam vanwaaruit de server van de Website de cookies verzendt is:  www.benefeet.geox.com
2) Doel van de gegevensverzameling: de cookies worden gebruikt om (i) een makkelijkere en snellere navigatie binnen de site mogelijk te maken (technische cookies); (ii) de navigatie-ervaring te verbeteren door de voorkeuren van de Gebruiker te analyseren (bv. de bezochte pagina's, de geselecteerde producten enz.) (profileringscookies).
3) Verzamelde gegevens: de volgende gegevens worden opgeslagen: de adressen in URI-notatie (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde bronnen, het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode voor het doorsturen van het verzoek naar de server, de grootte van het als antwoord ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvol, fout enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker.
4) Geldigheid van de cookies: de Website gebruikt zowel sessiecookies (cookies die automatisch verwijderd worden bij het afsluiten van de browser) als permanente cookies (cookies die bewaard worden tot hun eventuele verwijdering door de Gebruiker)
5) Noodzaak tot het accepteren van de cookies: het accepteren van de cookies is facultatief; het niet accepteren van de technische cookies, kan de vrijgave van bepaalde inhoud en functionaliteit van de website verhinderen, hoewel navigatie wel mogelijk blijft. 
6) Communicatie van de gegevens: de via cookies verzamelde informatie is vertrouwelijk en wordt niet doorgegeven aan derden.
 
8.3 Cookies van derden
De Website gebruikt zgn. “cookies van derden”, ofwel cookies die vrijgegeven en beheerd worden door andere personen dan Geox en Geox Retail voor de eigen doelen van die personen, tevens profileringsdoelen. Hieronder worden de cookies van derden vermeld die gebruikt worden door de Website, met de link naar het privacy-informatiebericht van deze derde personen die de betreffende cookies beheren.
In het bijzonder worden de volgende cookies gebruikt:
 
PROFILERINGSCOOKIES
Partij die de cookies vrijgeeft
Doel van de cookies
Link naar het informatiebericht en de toestemmingsformulieren
Google
Google Analytics: het gaat hierbij om cookies waarmee, door de navigatie van de gebruiker te registreren zonder verberging van het IP-adres, gedetailleerde analyses verkregen kunnen worden voor wat betreft de navigatie van de gebruikers op de website en waarmee informatie achterhaald kan worden wat betreft hun voorkeuren. Deze gegevens worden in verenigde vorm geanalyseerd, uitsluitend voor statistische doeleinden.
In het bijzonder zijn de namen van de gebruikte cookies: __utma
__utmc
__utmz
 
 
8.4 Uitschakeling/annulering van de cookies via de webbrowser
Het is altijd mogelijk om cookies op elk gewenst moment in of uit te schakelen of om ze te verwijderen door middel van de instellingen in je webbrowser. Als je geen cookies wenst te ontvangen, kun je je eigen browser zo instellen dat je gewaarschuwd wordt dat er een cookie aanwezig is, waarna je kunt beslissen of je deze wilt accepteren of niet; je kunt ook alle cookies automatisch weigeren door de betreffende optie in de browser te activeren.
Om dit te doen kun je de informatie in de gebruikshandleiding van de browser raadplegen (de zgn. Helppagina) of op de volgende links te klikken:
-        Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies)
-        Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it)
-        Firefox (https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie)
-        Safari (https://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/)
-        Opera (http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html).
 
 
9. JE RECHT OP TOEGANG TOT JE GEGEVENS
Krachtens art. 7 van de Italiaanse Wet op de privacy heb je het recht om van Geox en Geox Retail informatie te krijgen over de verwerking van je gegevens, waaronder 1) het zonder uitstel verkrijgen van de bevestiging van het bestaan van de persoonlijke gegevens betreffende jezelf [...]; 2) het verkrijgen van: a) informatie over de bron van je persoonlijke gegevens, van het doel en de methode van verwerking, van de logica van de verwerking die uitgevoerd wordt met behulp van elektronische instrumenten, van de identiteit van de eigenaar of van de verantwoordelijke personen, van de personen of categorieën van personen aan wie de gegevens verstrekt kunnen worden of die kennis kunnen hebben van de betreffende gegevens in hun hoedanigheid van verantwoordelijke of belaste personen; de bijwerking, correctie en indien je hier belangstelling voor heeft, de uitbreiding van de gegevens; b) de annulering, anonimisering of blokkering van onrechtmatig verwerkte gegevens; 3) het recht om je geheel of gedeeltelijk te verzetten tegen de verwerking van persoonlijke gegevens die jezelf betreffen, met het doel commerciële informatie te verkrijgen of het verzenden van reclame of materiaal voor directe verkoop, of voor het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicatie.
Het staat je vrij om op ieder gewenst moment je rechten te laten gelden door een verzoek te sturen aan Geox en Geox Retail via het e-mailadres privacy@geox.com, waarop wij een passend antwoord zullen geven.
 
10. CONTACTINFORMATIE
Als je meer informatie wenst over de wijze waarop Geox en Geox Retail je persoonlijke gegevens verwerken, verzoeken wij je een e-mail te sturen aan het volgende adres: privacy@geox.com.
Om je rechten te kennen en om altijd op de hoogte te zijn over de wetgeving inzake bescherming van personen ten aanzien van de verwerking van persoonlijke gegevens adviseren wij je om de website van Garante (Italian Data Protection Authority) te raadplegen over de bescherming van je persoonlijke gegevens, via het adres www.garanteprivacy.it.
 
11. TOEPASSELIJKE WETGEVING
Deze Privacyverklaring valt onder de Italiaanse wetgeving en in het bijzonder onder het Italiaanse Wetsbesluit 196/2003 Wet op de bescherming van persoonlijke gegevens, dat de verwerking van persoonlijke gegevens - ook indien deze in het buitenland worden beheerd - door elke in Italië gevestigde persoon of bedrijf of door middel van instrumenten in Italië regelt. De Wet garandeert dat de verwerking van je persoonlijke gegevens plaatsvindt volgens de elementaire rechten en vrijheden en de waardigheid van de betrokken persoon, met speciale verwijzing naar het vertrouwelijke karakter, de persoonlijke identiteit en het recht op bescherming van persoonlijke gegevens.
 
12. WIJZIGINGEN EN AANPASSINGEN VAN DE PRIVACYVERKLARING
Geox en Geox Retail kunnen de Privacyverklaring van www.benefeet.geox.com geheel of gedeeltelijk wijzigen of aanpassen, ook bij een wijziging van de wetgeving of de voorschriften inzake de bescherming van persoonlijke gegevens.
De wijzigingen en aanpassingen van de Privacyverklaring van de Website zullen worden gemeld aan de Gebruikers van de homepage van de Website zodra ze ingevoerd zijn, en zullen bindend zijn zodra ze gepubliceerd zijn op ditzelfde gedeelte van de Website. Wij verzoeken je daarom om dit gedeelte regelmatig te raadplegen om de publicatie te verifiëren van de meest recente en actuele Privacyverklaring van www.benefeet.geox.com.